EB-5 Program: About The EB-5 Program Visa, Green Card, US Residency

תוכנית EB-5

מהי תוכנית ה-EB-5?

EB-5 פירושו ויזה בעדיפות חמישית המבוססת על תעסוקה.

תוכנית ה-EB-5 נוצרה בשנת 1990 על ידי הקונגרס האמריקאי במטרה ליצור מקומות עבודה לעובדים אמריקאים ולעזור לקדם את הכלכלה האמריקאית באמצעות השקעות זרות.

תוכנית ה-EB-5 נותנת לכל משקיע זר המשתתף בה את ההזדמנות לקבל גרין קארד באמצעות השקעה במיזם מסחרי חדש בארה"ב היוצר עשרה מקומות עבודה.

דרישות/זכאות

icn-briefcase

יצירת מקומות עבודה

צור עשרה מקומות עבודה עבור עובדים אמריקאים באמצעות ההשקעה שלך

icn-investment

בצע השקעה של

500,000$ לכל הפחות, באזור אבטלה מועדף המכונה TEA או 1,000,000$ באזור שאינו TEA

מהם היתרונות?

גרין קארד מקנה לך תושבות קבע חוקית בארה"ב. כמשקיע בתוכנית ה-EB-5, גם בן/ת הזוג שלך וילדיך מתחת לגיל 21 שאינם נשואים, זכאים לקבל תושבות קבע בארה"ב תחת אותה בקשת EB-5 (באמצעות השקעה אחת בלבד של 500,000$ או 1,000,000$ לפי התנאים). כתושב קבע, תוכל לחיות, לעבוד ולהחזיק בנכסים וילדיך יוכלו ללמוד בבתי ספר בכל מקום בארה"ב.

מהו מרכז פיתוח א?

מרכז פיתוח אזורי של EB-5 הוא סוכנות שירות למשקיעים ולחברות הרוצים להשלים פרויקט תחת תוכנית ה-EB-5. מרכז פיתוח אזורי הוא כל ישות כלכלית, הממונה על ידי ה-USCIS (שירותי ההגירה וההתאזרחות האמריקאים) ומעורבת בקידום צמיחת ההון המקומי, יצירת מקומות עבודה, שיפור היצרנות האזורית, והגדלת הצמיחה הכלכלית.

מרכזי פיתוח אזוריים נותנים חסות לפרויקטים של השקעות הון עבור משקיעיEB-5 ומספקים ממשק בין ה-USCIS, לפרויקט ולמשקיע. ההשקעות בפועל הינן בפרויקטים מוגדרים

Live In America EB-5 מציעה רשת של מרכזי פיתוח אזוריים המכסה את השווקים הגדולים ברחבי ארצות הברית, ונותנת חסות לפרויקטים של השקעה לצורך הגירה היוצרים מקומות עבודה, באמצעות שיתוף פעולה עם קבלני פיתוח מובילים ברחבי המדינה.